Liikunnalle - Käyttöehdot

Yleistä

Käyttöehtojen hyväksyminen. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Liikunnalle verkkosivuston digitaalisten palvelujen käyttöön. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja, sinun ei tule käyttää Liikunnalle :n digitaalisia palveluja.

Muutokset Käyttöehtoihin. Liikunnalle pidättää oikeuden aika ajoin muuttaa näitä Käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan heti.

Liikunnalle -palvelun käyttöehdot (7.4.2016 alkaen)

Tämä asiakirja on laillisesti sitova sopimus asiakkaan ja tmi ReadySetGo :n (jäljempänä palveluntarjoaja) tarjoaman Liikunnalle -palvelun (jäljempänä palvelu) välillä. Se säätelee sitä, miten asiakas voi käyttää palveluntarjoajan verkkopalvelua ja mitkä ovat palveluntarjoajan velvollisuudet asiakasta kohtaan. Nämä sopimusehdot on luettava huolellisesti ennen palvelun käyttöä.

Näissä käyttöehdoissa kerrotaan palveluiden ja julkaistun aineiston käyttöä koskevat ehdot, sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Palveluntarjoajalla on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai poistaa palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä asiakkaan toimesta, palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

Palvelun toimittaminen ja käyttö

Palvelun toimittaminen

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoajalla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

Palveluntarjoaja voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta estää asiakkaan pääsyn palveluun ja/tai palvelun vastaanotto.

Liikunnalle -palvelun käyttö

Asiakas saa palveluun palveluehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Asiakas vastaa itse palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä. Tiettyjen palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Ylläpidolla on oikeus puuttua ilmeisiin väärinkäyttötilanteisiin.

Henkilötiedot

Palveluntarjoaja noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Palveluntarjoaja käyttää henkilötietoja ensisijaisesti sähköisiin palveluihin sisältyvien maksuttomien ja maksullisten palvelujen tarjoamiseen käyttäjälle, mutta voi tarjota myös muita palveluja. Käyttäjän tulee antaa palveluntarjoajalle kulloisenkin palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset ja oikeat henkilö- ja muut tiedot. Palvelussa julkaistavan sisällön käyttäjien yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Palveluntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle.

Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjän henkilötietoja tarjottuun palveluun liittyen, vastatakseen käyttäjän lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, kehittääkseen tuotteitaan ja palveluitaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin asiakassuhteen hoitoon liittyviin tarkoituksiin. Palveluntarjoaja voi käyttää käyttäjän toimittamia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Käyttäjän kielto-, korjaamis- ja tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot henkilötietolain mukaisesti. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Käyttäjän pyynnöstä palveluntarjoaja oikaisee, poistaa tai täydentää ilman aiheetonta viivytystä käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Ohjeet kielto-, korjaamis- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ovat asianomaisessa rekisteriselosteessa.

Evästeiden käyttö

Palveluntarjoaja voi kerätä tietoa palvelujen käyttöön, käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyen sekä käsitellä ja analysoida kyseistä tietoa. Palvelujen sisällön käytön seuraamiseksi sekä niiden käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi palveluntarjoaja voi käyttää ns. evästeitä (cookies). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Tällä tavalla palveluntarjoaja kerää tietoja siitä, miten ja milloin palveluja käytetään kehittääkseen niitä edelleen käyttäjäystävällisemmiksi. Evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Palveluntarjoaja edellyttää, että hyväksyt evästeiden käytön voidaksesi käyttää palveluntarjoajan sähköisiä palveluja.

Sopimuksen syntyminen ja palvelun ostaminen

Asiakas valitsee palvelu- tai lisenssityypin omiin tarpeisiinsa. Asiakas on vastuussa siitä että hänen hallussaan olevaa käyttäjätunnusta ei luovuteta ulkopuolisille ja että palvelua käytetään tilatun palvelun palveluehtojen mukaisesti. Yhden hengen käyttöön tilatun palvelun käyttäjätietoja ei saa välittää useammalle henkilölle. Palvelulisenssin käyttöoikeuksia voi milloin vain päivittää korkeampaan ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Ostaessasi valmennuspaketin, käyttöoikeus paketin sisältöön on vain Liikunnalle :n tilin haltijalla, jolle valmennuspaketti on tilattu. Valmennuspaketit ovat aina yhden hengen käyttöön (ellei muuta erikseen mainita) ja niiden sisältöä ei saa jakaa muille henkilöille millään tavalla.

Kun asiakas painaa ”Osta” -painiketta ja rastittaa “Hyväksyn käyttöehdot”- valintaruudun rekisteröityessään palveluntarjoajan -sivulle, asiakas vahvistaa, että hän on yli 18-vuotias tai että hänellä on vanhemman tai holhoojan lupa sopimuksen solmimiseen. Samalla hän sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Kaikkien asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamien tietojen tulee pitää paikkaansa, eikä niistä saa puuttua olennaisia tietoja. Asiakkaalla on velvollisuus pitää tällaiset tiedot aina ajan tasalla ja päivittää ne tarvittaessa.

Kun asiakas valitsee ostamansa palvelun rastittamalla valintaruudun ja napsauttaa ”Osta” -painiketta Liikunnalle -sivuilla, hän sitoutuu maksamaan kyseisen maksullisen palvelun hinnan. Maksu veloitetaan luottokortilta. Asiakkaan maksaessa luottokortilla, asiakas vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä kyseinen ostos ja että hän on kyseisen kortin haltija (kortti on asiakkaan nimissä). Asiakkaan tilatessa palvelu laskulla, asiakas sitoutuu maksamaan laskun. Kaikki Liikunnalle :n verkkosivuilla ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron (jos kyseessä on tuote, josta arvonlisäveroa on maksettava), sekä muut soveltuvat verot ja maksut. Tarjolla olevat maksuvaihtoehdot on kerrottu Liikunnalle :n verkkosivuilla.

Sopimus on voimassa toistaiseksi tai kunnes asiakas tai palveluntarjoaja irtisanoo sen. Asiakas voi perua palvelun vuositilauksen koska tahansa joko sivuston ”Tilaukset” -osiosta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Irtisanominen astuu voimaan käynnissä olevan, jo maksetun tilauskauden loputtua. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden irtisanoa tämän sopimuksen ja sulkea asiakkaan -tilin koska tahansa, jos asiakas käyttää tai hänen epäillään käyttävän palvelua väärin. Jos palveluntarjoaja irtisanoo tämän sopimuksen tai sulkee asiakkaan -tilin jostakin muusta kuin tässä kohdassa mainituista syistä, palveluntarjoaja ei ole vastuussa siitä asiakkaalle eikä velvollinen korvaamaan tälle tämän mahdollisesti maksamia maksuja.

Hinnoittelu

Palveluntarjoaja on aika ajoin oikeus muuttaa maksullisten palveluidensa hintoja. Hintamuutokset astuvat voimaan käynnissä olevan maksukauden päätyttyä (eli sen kauden päätyttyä, josta asiakas on jo maksanut). Kaikista hintamuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle. Jos asiakas ei suostu palvelun hintamuutoksiin, hänellä on oikeus irtisanoa palvelun tilaus. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen uuden hinnan, jos asiakas jatkaa maksullisen Liikunnalle -palvelun käyttöä saatuaan tiedon hintamuutoksista.

Peruuttamisaika

Tilauksen peruuttaminen on mahdollista 14 päivän ajan ostoksesta, jos asiakas ei ole katsonut verkkokurssiin sisältyviä videoita kokonaan (suoritettu 100 %). Peruutusoikeus päättyy, kun asiakas katsoo kurssin loppuun asti.

tmi ReadySetGo :n vastuu palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus:

ReadySetGo :n vastuusta

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että palvelu ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaalle palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun sisällöstä, eikä muusta palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjän itse aiheuttamasta, itselle tai muille tuottamasta vahingosta, palvelun väärinkäytöstä tai muusta vastaavasta toimesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Vahingonkorvausta on vaadittava tmi ReadySetGo :lta kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten palveluiden osalta tmi ReadySetGo :n vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään asiakkaan vahingon kohteena olevasta maksullisesta palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään.

Asiakkaan vastuusta

Asiakas vastaa palvelun käytöstä sekä palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, palveluntarjoajalle, palveluntarjoajan sopimuskumppaneille, palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan palveluntarjoajalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

Ei takuuta

Palvelu tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”. Palveluntarjoaja ei lain sallimissa puitteissa myönnä nimenomaista tai epäsuoraa takuuta palveluille tai tuotteille, niiden laadulle, sisällölle tai sopivuudelle tiettyyn tarkoitukseen. Palveluntarjoaja ei lisäksi takaa, vakuuta tai kannata yhtäkään tuotetta tai palvelua, joita mainostetaan tai tarjotaan kolmannen osapuolen toimesta palvelussa tai siihen linkitetyllä verkkosivulla tai joita mainostetaan bannereissa tai muutoin, tai ota niistä vastuuta. Palveluntarjoaja ei ole myöskään millään tavoin vastuussa asiakkaan ja palvelussa tai sen kautta mainostettuja tuotteita tarjoavien kolmansien toimittajien välisestä asioinnista. Kuten mitä tahansa kautta tai missä tahansa hankitun minkä tahansa tuotteen tai palvelun kohdalla asiakkaan tulisi käyttää myös tässä tapauksessa omaa harkintakykyään ja olla varovainen. Mikään palvelun asiakkaalle suullisesti tai kirjallisesti antama tieto ei muodosta palveluntarjoajan myöntämää takuuta.

Oikeudet palveluun ja palvelun sisältämään materiaaliin:

Oikeudet

Palvelun ulkoasun ja palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla. Palveluntarjoajalla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan palvelun kautta palvelun julkisille alueille (kuten Facebook, Twitter) lähettämää tai välittämää aineistoa palveluntarjoajan liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajalta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää Palvelua palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Palveluntarjoaja ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka Asiakas on pyynnöstä tai pyytämättä Palveluntarjoajalle toimittanut. Kirjoittaja vastaa tekstinsä sisällöstä.

Sallittu ja kielletty linkitys palveluun

Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle www.liikunnalle.teachable.fi. Muu yksittäisen sivun, kuvan, videon tai tekstimateriaalin linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Lisäksi tarkennettakoon, että asiakas ei saa (poikkeuksetta):

  1. Kopioida, monistaa, siirtokopioida, julkistaa, jakaa tai muutoin käyttää jotakin palvelun osaa tai sisältöä (mukaanlukien videot, kuvat ja tekstit) tavalla, jota ei ole tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallittu;
  2. Antaa käyttäjänimeä ja salasanaansa kolmannelle osapuolelle tai käyttää jonkun toisen henkilön käyttäjänimeä tai salasanaa;
  3. Jakaa käyttäjänimeä ja salasanaa tai luovuttaa käyttöoikeutta palveluun kolmannelle osapuolelle, kun palvelu on tilattu yhden hengen käyttöön.
  4. Jakaa käyttäjänimeä ja salasanaa tai luovuttaa käyttöoikeutta palveluun kolmannelle osapuolelle, kun palvelu on tilattu rajoitetun käyttäjämäärän käyttöön.
  5. Takaisinmallintaa, takaisinkääntää, purkaa, muokata tai käyttää jäljittelevien ohjelmistojen luomiseksi palvelua tai mitään sen osaa;
  6. Kiertää mitään palvelun tai sen lisensoijien käyttämää sisällön suojaustekniikkaa;
  7. Vuokrata tai liisata palvelun osaa;
  8. Käyttää palveluja tavalla, joka rikkoo tätä sopimusta;

Edellä mainitun lisäksi asiakas sitoutuu pyrkivänsä kohtuudella varmistamaan, ettei palvelua ja sen sisältöä käytetä luvattomasti.

Tietosuoja ja tietoturva:

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Palveluntarjoaja pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palveluntarjoajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojan sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriseloste

Sivuillamme voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelumme käyttäjäksi, osallistuessa kilpailuihin tai, jos kävijä muutoin lähettää meille sivujemme kautta henkilötietojaan. Ellei ao. palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuillamme tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai vastataksemme kävijän tiedusteluun sekä tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointikielto ja muutokset yhteystiedoissa voidaan ilmoittaa ottamalla meihin yhteyttä. Jos kävijä lähettää palveluun toisen henkilön tietoja, tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen on ao. henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason palveluntarjoaja on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Maksut luottokorteilla

Hyväksytyt luottokortit Visa, MasterCard ja American Express.

Palveluntarjoajan yhteystiedot

Palveluntarjoajan yhteystiedot ilmenevät palvelun kotisivuilta. Palveluntarjoaja ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista kotisivuillaan tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

Ehtojen voimassaoloaika

Nämä ehdot tulevat voimaan 3.11.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa Käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin palvelua koskeviin erityisehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan palvelujen käytössä edellä mainittuja ehtoja.

Asiakastuki

Lisätietoja palvelusta ja tästä sopimuksesta saa ottamalla yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun tai tutustumalla palveluntarjoajan verkkosivuilla annettuihin ohjeisiin.

[email protected]